Steeds meer en meer overheidsorganisaties maken gebruik van het Dynamisch Aankoop Systeem sinds dat de nieuwe aanbestedingswet een jaar geleden in werking is getreden. Echter wordt op het moment het gebruik van de DAS voor het inhuren van externen in twijfel getrokken.

 

Na het oordeel van de Rijksauditdienst, die vindt dat het Dynamisch Aankoop Systeem eigenlijk niet geschikt is voor inhuur, heeft PIANOo, het aanbestedingen expertisecentrum van de overheid, ook dit oordeel meegenomen in de nieuwe handleiding, welke in mei is vrijgegeven. In plaats van dat de nieuwe handleiding meer duidelijkheid zou scheppen, wekt het bij ons alleen meer vragen op.

 

De klanten van WVN Consultancy maken gebruik van externen. Hier gaat het vaak om expertmatige inhuur. In de handleiding wordt er gesproken over ‘gangbare producten’ – welke in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar zijn en waarin niet grote verschillen in de kwaliteit te verwachten zijn. Hoe dient de organisatie dan om te gaan met opdrachten zoals bijvoorbeeld een Java ontwikkelaar? In hoeverre kan je het inhuren van specifieke kennis en expertise van mensen onder ‘gangbaar en standaard’ scharen?

 

Ook het houden van een ‘mondeling interview’ wordt door PIANOo gezien als zijnde niet logisch bij gangbare aankopen en dat het houden van een interview verboden zou moeten zijn, omdat de wet voorschrijft dat aanbestedingen elektronisch moeten verlopen. Echter vinden wij dat het houden van een interview bij het inhuren van mensen wel logisch, sterker nog, noodzakelijk is, aangezien er naast de opgestelde eisen en wensen in de offerteaanvraag de kandidaat ook over bepaalde competenties dient te beschikken om de match niet alleen met de opdracht maar ook met het bedrijf en de cultuur te maken.

 

Daarnaast, lijkt het alsof de nieuwe handleiding vanuit een formeel technisch oogpunt is geschreven, gezien er veel wordt gerefereerd naar leveranciers. Waar blijven de ZZP’ers die zich willen inschrijven op inhuuropdrachten in dit hele verhaal? Hoe gaan we daarmee om? Wat is er gebeurt met het denken in de geest van wet en regelgeving?

 

Ten slotte, de sturing in de handleiding naar raamovereenkomsten in plaats van het gebruik van de DAS, wekt onze verbazing op. Wil PIANOo hiermee de DAS, de das om doen?